Image Image Image

Vår miljöpolicy

För en bättre inverkan

Lina Regental

Producer & Author

Chef, Community Volunteer, Conveyor of Messages, Electro Producer, Scapegoat. Is that a double rainbow? D:.

Ledningssystemet för Hope & Laila Service AB är uppbyggt enligt PDCA-cykeln(Plan, Do, Check, Act) och syftet är att ständigt förbättra verksamheten men också minska miljöbelastningen. Vi är ISO 14001:2015 certifierade.

Hope & Laila Service AB är ett företag specialiserat inom städ och erbjuder t.ex. byggstädning, kontorsstädning och hemstädning. Vi eftersträvar att vår verksamhet ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar fortlöpande med att se över verksamheten och förändra arbetssätt för att uppnå ständiga förbättringar. Vi håller oss uppdaterade om och följder lagar och andra krav. Vårt grundkrav är att tillämpa lagar och föreskrifter vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar söker vi bidra till en hållbar utveckling för miljön. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering, och hänsyn till miljön genomsyrar hela verksamheten och ska vara en naturlig och självklar del av vårt dagliga arbete.

Våra åtaganden styrs och följs upp i ledningssystemet vilket hjälper oss med

att leva upp till kund- och intressenters förväntningar
att uppfylla legala krav och föreskrifter
att bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad påverkan på miljön.
Kvalitetssäkring och förbättring av verksamheten sker genom

att vi fastställer rutiner och arbetssätt i ledningssystemet
att vi ständigt arbetar med förbättringsarbete.

Vad vi ska åstadkomma

  1. Minska vår miljöpåverkan från kemikalier
  2. Minska vår C02-utsläpp från transporter
  3. Minska bensinförbrukningen