Lina Regental

Producer & Author

Chef, Community Volunteer, Conveyor of Messages, Electro Producer, Scapegoat. Is that a double rainbow? D:.

Ledningssystemet för Hope & Laila Service AB är uppbyggt enligt PDCA-cykeln(Plan,Do,Check,Act) och syftet är att ständigt förbättra verksamheten men också minska miljöbelastningen

Miljöpolicy

Hope & Laila Service AB är specialiserade inom lokalvård och erbjuder bland annat byggstädning, kontorsstädning och hemstädning. Vi ska verka för en långsiktighet i vårt miljöarbete. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att reducera användningen av kemikalier och minska/eliminera koldioxid utsläppet från vår fordonsflotta.

Detta ska vi åstadkomma genom att:

  1. Följa aktuell miljölagstiftning och andra krav som berör vår verksamhet
  2. Vi strävar efter att minska vår kemikalieanvändning genom städteknik och städmaterial samt att hålla oss uppdaterade gällande utvecklingen inom dessa områden.
  3. Att samtliga medarbetare följer företagets miljövision och är delaktiga i företagets miljöarbete
  4. Minska utsläpp till luft genom att planera våra körningar effektivt samt välja fordon och drivmedel med bra miljöklassning.
  5. Väga in miljöpåverkan i våra inköpsbeslut samt vid val av leverantör.
  6. Ha en miljösäker avfallshantering, återvinna allt avfall som är möjligt att återvinna.
  7. Källsortera uppkommen avfall samt att i största möjliga utsträckning återanvända städmaterial.

Miljömål

Miljömål sätts på årsbasis utifrån miljöpolicyn och arbetet med ständiga förbättringar. Hänsyn måste tas till de betydande miljöaspekterna, kundkrav samt gällande ekonomiska och tekniska förutsättningar. Här visas även hur målen skall uppnås, vem som ansvarar för att målet nås och när det ska vara uppnått. Målen ska vara mätbara och de ska utvärderas löpande för att säkerställa att de alltid är aktuella.

Övergripande miljömål

  1. Öka andelen miljömärkta produkter
  2.  Effektivisera våra transporter