Lina Regental

Producer & Author

Chef, Community Volunteer, Conveyor of Messages, Electro Producer, Scapegoat. Is that a double rainbow? D:.

Ledningssystemet för Hope & Laila Service AB är uppbyggt enligt PDCA-cykeln(Plan,Do,Check,Act) och syftet är att ständigt förbättra verksamheten men också minska miljöbelastningen

Miljöpolicy

Hope & Laila Service AB är ett företag specialiserat inom städ och erbjuder t.ex. byggstädning, kontorsstädning och hemstädning. Vi eftersträvar att vår verksamhet ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar söker vi bidra till en hållbar utveckling för miljön. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering, och hänsyn till miljön genomsyrar hela verksamheten och ska vara en naturlig och självklar del av vårt dagliga arbete.

Detta ska vi åstadkomma genom att:

  1. Minska vår kemikalieanvändning.
  2. Tillämpa städteknik och städmaterial anpassad för specifika rumsenheter.
  3. Se till att samtliga medarbetare följer företagets miljövision och är delaktiga i företagets miljöarbete.
  4. Minska utsläpp till luft
  5. Beakta miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap.
  6. Återanvänd städmaterial när möjligt
  7. Källsortera uppkommen avfall

Miljömål

Miljömål sätts på årsbasis utifrån miljöpolicyn och arbetet med ständiga förbättringar. Hänsyn måste tas till de betydande miljöaspekterna, kundkrav samt gällande ekonomiska och tekniska förutsättningar. Här visas även hur målen skall uppnås, vem som ansvarar för att målet nås och när det ska vara uppnått.
Målen ska vara mätbara och de ska utvärderas löpande för att säkerställa att de alltid är aktuella.

Övergripande miljömål

  1. Öka andelen miljömärkta produkter
  2.  Effektivisera våra transporter