ISO 14001

Certifieringen möjliggör för oss att fokusera på att ständigt förbättra vårt företag och dess ledningssystem vilket hjälper oss att minska vår miljöpåverkan. 

Miljövänlighet

Vi eftersträvar att vår verksamhet ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar fortlöpande med att se över verksamheten och förändra arbetssätt för att uppnå ständiga förbättringar. 

Hållbarhet

Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering, och hänsyn till miljön genomsyrar hela verksamheten och ska vara en naturlig och självklar del av vårt dagliga arbete och bidra till en hållbar utveckling

Våra miljömål


Miljöpåverkan

Minska vår miljöpåverkan från kemikalier genom att använda doseringstekniker och effektiva städtekniker.


Utsläpp

Minska våra CO2-utsläpp från transporter. Vi uppnår detta genom att köra miljövänliga bilar och samåkning till uppdrag.


Utbildning

Vi informerar Ständigt och utbildar våra medarbetare gällande lagar och bestämmelser och ser till att vår miljöpolicy upprätthålls. Om vi har en välutbildad arbetsstyrka så har vi uppnått en del av vår målsättning.


Maskin/redskap

Vi Beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap. Vi försöker använda maskiner där lämpligt vilket medför en mindre användning av kemikalier.


Städmaterial

Värnar on naturresurserna genom källsortering och återanvänder städmaterial när så är möjligt samt minskar användingen av miljöbelastande produkter.


Smart städning

Använda städteknik och städmaterial anpassad för olika rumsenheter och dess funktion.

Ledningssystem

Ledningssystemet för Hope & Laila Service AB är uppbyggt enligt PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act) och syftet är att ständigt förbättra verksamheten men också att minska miljöbelastningen.
  1. Planera (Plan) – upprätta mål, processer och de åtgärder som är nödvändiga för att skapa resultat som följer policys och överensstämmer med kundkrav.
  2. Genomföra (Do) – genomföra beslutade åtgärder och införa processer.
  3. Följa upp (Study) – övervaka och mäta åtgärderna och processer med utgångspunkt från policy, mål, kundkrav, legala och andra krav samt redovisa resultatet.
  4. Förbättra (Act) – genomföra åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten.