Vi är ISO certifierade

Certifieringen fokuserar vår strävan att minska vår avtryck på miljön. Vår ledningssystem förankrar och guidar oss i detta arbete. Hänsynstagandet till miljön genomsyrar hela verksamheten och är en naturlig och självklar del av vårt dagliga arbete.Läs mer

Vår miljöledningssystem

Ledningssystemet för Hope & Laila Service AB är uppbyggt enligt PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och syftet är att ständigt förbättra verksamheten men också att minska miljöbelastningen.

  1. Planera (Plan) – upprätta mål, processer och de åtgärder som är nödvändiga för att skapa resultat som följer policys och överensstämmer med kundkrav.
  2. Genomföra (Do) – genomföra beslutade åtgärder och införa processer.
  3. Följa upp (Study) – övervaka och mäta åtgärderna och processer med utgångspunkt från policy, mål, kundkrav, legala och andra krav samt redovisa resultatet.
  4. Förbättra (Act) – genomföra åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten.

God service

Är dialog och kommunikation, en relation. Vi lyssnar på våra kunder. 

Prisvärd

Tjänsten vi förser ska motsvara den kostnad som uppstår för kunden.

Professionalitet

Kompetent personal är en förutsättning för att lyckas och vi har det

Miljöpåverkan

Minska vår miljöpåverkan av kemikalier genom doseringstekniker och effektiv städteknik.

Utsläpp

Minska vår CO2-utsläpp från transporter.  Detta gör vi genom körning av miljövänliga bilar och samåkning.

Utbildning

Vi informerar och utbildar våra medarbetare gällande nuvarande lagstiftning och bestämmelser. Vi ser till att vår miljöpolicy upprätthålls.

Maskin/redskap

Vi Beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap. Vi använder maskiner där lämpligt vilket resulterar i förbrukningen av kemikalier.

Städmaterial

Vi värnar on naturresurserna genom källsortering och återanvänder städmaterial när möjligt samt minskar användningen av miljöbelastande produkter.

Smarta lösningar

Använda städteknik och städmaterial anpassad för olika rumsenheter och dess funktion.